Stadgar

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stadgar för Unga Forskare-föreningen Matematikföreningen [math]\aleph_{0}[/math]

Antagna vid årsmötet den 5 oktober 1999

1 § Föreningen och dess syfte

1. Föreningens namn är Matematikföreningen [math]\aleph_{0}[/math](Alef Noll),förkortas [math]\aleph_{0}[/math]. 
  Den är en ideell undgomsförening som är knuten till Danderyds Gymnasium.
2. Föreningen är medlem i Förbundet Unga Forskare och lyder under dess stadgar.
3. Föreningens syfte är:
  • att främja ungdomars intresse för matematik,
  • att öka förståelsen för matematikens betydelse
  • att främja användandet av datorer såsom ett centralt hjälpmedel inom matematik,
  • att skapa en social mötesplats och en angenäm studiemiljö för matematikintresserade.
4. Föreningen är religöst och partipolitiskt obunden.
5. Verksamhetsåret omfattar tiden 1 augusti till 31 juli.

2 § Medlemskap

1. Föreningen är öppen för alla som önskar ansluta sig till den och som vill verka i enlighet 
  med dess syfte. 
  Som medlem räknas den som inom angiven tid erlagt medlemsavgift för verksamhetsåret.
2. Elever vid Matematikgymnasiet på Danderyds Gymnasium blir automatiskt medlemmar i föreningen 
  det år de börjar på gymnasiet. 
  Senast den 1:a november måste de antingen erlägga medlemsavgift eller lämna föreningen.
3. Medlemskap upphör i dessa fall:
  • på egen begäran
  • om medlemsavgift ej erläggs på anmodan inom angiven tid,
  • om medlemmen uteslutits av årsmöte.
4. Medlem som önskar säga upp sitt medlemskap kan göra så skriftligen med omedelbar verkan.
  Medlem i styrelsen måste meddela 2 månader före utträde ur föreningen.
5. Medlem som orsakat föreningen eller motverkat dess syfte kan med omedelbar verkan uteslutas av 
  en enig styrelse. 
  Skulle den berörda medlemmen vara styrelseledamöt saknar han/hon rösträtt i frågan. 
  Uteslutningen skall bekräftas av nästa årsmöte där den uteslutne har yttranderätt. 
  Årsmötet fastställer uteslutningens varaktighet.
6. Samtliga förtroendevalda måste vara medlemmar i föreningen, utom revisor(er) som ej behöver 
  vara medlem(mar).

3 § Årsmöte

1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Vid årsmötet har alla medlemmar närvaro-,
  yttrande- och förslagsrätt.
2. Det ordinarie årsmötet skall hållas under september månad.
3. Extra årsmöte sammankallas om syrelsen eller minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen 
  begär det. 
  Endast i kallalsen specifierade ärenden får behandlas på mötet. I övrigt gäller samma regler 
  vid som vid ordinarie årsmöte.
4. Årsmötet har beslutsrätt om och endast om:
  • skriftlig och elektronisk kallelse utsänts senast fjorton dagar före mötet till alla medlemmar
   som inte är elever vid Danderyds Gymnasium samt, för elever vid Danderyds Gymnasium, kallelse
   utsänts senast sju dagar före mötet via veckomeddelande eller annan intern informationskanal.
  • minst 10 medlemmar eller minst hälften av alla av medlemmarna är närvarande.
5. Vid årsmötet har alla medlemmar en röst vardera. Röstning genom fullmakt är ej tillåten. 
  Vid lika resultat har mötets ordförande utslagsrätt, utom i personfråga, då lotten avgör.
6. Omröstningar sker nermalt meddelst acklamation, såvida inte votering begärs. 
  Omröstning sker i sådana fall antingen medeslt eller, om så begärs, slutet.
7. Vid frågan om styrelsens ansvarsfrihet får styrelseledamöter inte rösta. 
  Vid lika rösttal i denna fråga har revisor(er) utslagsröst.
8. Möteshandlingarna skall finnas medlemmarna tillhanda vid mötet. 
  Enskilda motioner och propositioner skall framgå av dagordningen.
9. Tidpunkt och plats bestäms av styrelsen. Plats skall dock alltid vara på Danderyds Gymnasium.
10. Vid årsmötet skall minst följande punkter tas med på dagordningen:
  • Mötets öppnande
  • Val av mötesfunktionärer
  • Mötets behörighet
  • Fastställande av mötesdagordningen
  • Verksamhetsberättelse
  • Kassa och revisionsberättelse
  • Avgående styrelsens ansvarsfrihet
  • Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
  • Val av revisor(er) och valberedning
  • Fastställande av medlemsavgift
  • Fastsällande av verkasmhetsplan
  • Behandling av motioner och propositioner
  • Övriga frågor
  • Mötets avslutande
11. Motioner till extra årsmöte skall vara styrenlsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.
12. Vid årsmötet skall skriftligt protokoll föras.

4 § Styrelsen

1. Sttyrelsen skall bestå av:
  • ordförande
  • vice ordförande
  • kassör
  • sekreterare
  • 1-6 övriga ledamöter
2. Styrelsen väljs av årsmötet och ansvarar för den löpande verksamheten samt verkställer årsmötets
  beslut.
3. I enlighet med Danderyds Gymnasiums bestämmelser för föreningar på gymnasiet måste föreningens 
  ordförande vara elev där.
4. Borstsätt från ordföranden, som väljs av årsmötet, fördelar styrelsen själv ledamöternas 
  uppgifter.
5. Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse, vilket skall vara styrelseledamöterna tillhanda 
  senast tre vardagar före mötet. Kallelsen kan vara muntlig.
6. Varje styrelse äger rätt att hos ordföranden begära sammankallande av styrelsemöte.
7. För att styrelsen skall äga beslutsrätt krävs att minst hälften av ledamöterna är närvarande.
8. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges i stadgarna. 
  Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom i personfrågor, då lotten avgör.
9. Om ej annat avges i kallelsen har alla medlemmar närvarorätt vid styrelsemöten. 
  Dock saknar de yttrande-, förslags- och rösträtt.
10. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår.
11. Vid styrelsemöte skall skriftligt protokoll föras.

5 § Firmateckning

Styrelsen beslutar om vilka som skall ha rätt att teckna föreningens firma.

6 § Revision

1. Till grund för revision av verksamheten ligger föreningens stadgar och svansk lagstiftning.
2. Årsmötet utser minste 1 revisor som skall utföra revision av föreningens verksamhet, bokföring
  och bokslut.
3. Revisorn/erna framlägger för årsmötet sin berättelse för föregående verksamhetsår tillsammans 
  med ett till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

7 § Medlemsavgift

1. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Den får dock inte understiga 10kr/år och inte överstiga
  30kr/år.
2. Medlemsavgiften är giltig från beslutande årsmöte till och med kommande årsmöte.
3. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

8 § Föreningslokal

1. Föreningen disponerar Matematikgymnasiets föreningsrum på Danderyds Gymnasium.
2. Matematikengymnasiets programråd äger all beslutsrätt om rummet och alla dess inventarier utom de
  som uttryckligen tillhör Matematikföreningen [math]\aleph_{0}[/math] eller är i privat ägo.
3. Alla medlemmar i föreningen som nyttjar föreningslokalen förbinder sig att att hjälpa till med
  renhållningen och skötslen av den på det sätt sokm anvisas av styrelsen.

9 § Stadgeändring

1. Dessa stadgar kan ändras vid årsmöte.
2. I kallelsen till årsmötet måste uppges om stadgeändring skall behandlas.
3. För ändring fordras att 2/3 av de angivna rösterna biträder ändringen.
4. För ändring av 1 § utom stycke 5, samt för ändring av 9 och 10 §§ fordras att beslutet tas på två
  på varandra följande årsmöten med minst fyra veckor emellan, vara ett måste vara ordinarie 
  årsmöte.

10 § Upplösning av föreningen

1. Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut på två på varandra följande årsmöten med
  minst två månader emellan, varav ett måste vara ordinarie årsmöte.
2. På båda årsmötena måste 2/3 av de avgivna röstena stödja beslutet.
3. I kallelsen till de båda årsmötena skall anges att förlag till upplösning kommer att behandlas.
4. Årsmötet beslutar hur föreningens eventuella tillgångar/skulder skall fördelas.
Den här artikeln är hämtad från http://alefwiki.se/index.php?title=Stadgar&oldid=10592