Stadgar

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stadgar för Matematikföreningen Alef Noll [math]\aleph_{0}[/math]

Revideringar:

 • Reviderade av extrainsatt årsmöte 2005-01-13.
 • Reviderade av årsmöte 2007-09-12.
 • Reviderade av årsmöte 2009-09-10.
 • Reviderade av årsmöte 2012-09-21.
 • Reviderade av årsmöte 2013-09-13.
 • Reviderade av årsmöte 2014-09-12.
 • Reviderade av extrainsatt årsmöte 2020-01-09
 • Reviderade av årsmöte 2021-09-17.
 • Reviderade av årsmöte 2022-09-16

Konstitutionella stadgar:

1§ Föreningens namn är Alef Noll.

2§ Föreningens syfte är:

 • att främja ungdomars intresse för matematik.
 • att skapa en social mötesplats för matematikintresserade.
 • att skapa en angenäm studiemiljö för matematikintresserade.

3§ Föreningen är religiöst och politisk oberoende.

4§ Föreningen är ideell.

5§ Föreningen verkar i enlighet med demokratiska principer.

6§ Föreningen har sitt säte i Danderyds kommun, och är bunden till Danderyds Gymnasium.

7§ Föreningen verksamhetsår omfattar tiden första (1) augusti till trettioförsta (31) juli.

8§ Om oklarhet gällande stadgarnas innebörd skulle uppstå i samband med årsmöte gäller rådande mötes tolkning till dess att klargörande ändring gjorts. I övriga fall gäller styrelsens tolkning till dess att klargörande ändring gjorts.

9§ Vid motsägelse eller oklarhet vid tolkning av stadgarna ska stadgeparagraf ett (1) till och med fjorton (14) efterföljas i första hand.

Stadgeändringskompetens

10§ För ändring av, eller tillägg till, stadgeparagraf ett (1) till och med fjorton (14) krävs att likalydande beslut antas, med två tredjedels (2/3) majoritet, av två (2) på varandra följande, ordinarie årsmöten. För ändring av, eller tillägg till, varje annan paragraf krävs att förslaget antas, med två tredjedels (2/3) majoritet, av årsmöte.

11§ Ändring av eller tillägg till stadgar kan endast upptas till behandling av årsmöte om förslag uttryckligen finns angivet i årsmöteshandlingarna i form av motion, proposition eller om enhälligt årsmöte beslutar uppta förslaget.

12§ Förslag om föreningens upplösande får endast behandlas på ordinarie årsmöte och ska insändas skriftligt till styrelsen senast trettioförsta (31) maj före nästa ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen till årsmötet. Föreningen kan inte upplösas så länge minst en tiondel (1/10) av de röstberättigade på årsmötet motsätter sig upplösningen.

13§ Vid föreningens upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas, varpå kvarvarande tillgångar skall gå till ett av årsmötet bestämt ändamål i enighet med föreningens syfte.

14§ Till likvidatorer bör revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen i samband med föreningens upplösning.

Årsmöte

15§ Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

16§ Ordinarie årsmöte ska kallas av styrelsen varje år och i sådana fall hållas tidigast första (1) september och senast den trettionde (30) september. Om detta inte sker har enskilda medlemmar rätt att tillkalla årsmöte och kräva möteshandlingar från styrelsen.

17§ Ordinarie årsmöte är beslutsmässigt om:

 • Kallelse utgått till medlemmar, revisorer och valberedning senast sju (7) dagar innan årsmötet med uppgift om tid och plats för det ordinarie årsmöte
 • Årsmöteshandlingar har sänts ut till medlemmar, revisorer och valberedning senast sju (7) dagar innan årsmötet.
 • Minst tio (10) medlemmar och majoriteten av alla medlemmar är närvarande eller minst tio (10) medlemmar och majoriteten av de medlemmar som studerar vid Danderyds gymnasium är närvarande. Om medlemsantalet understiger tio (10) personer krävs endast samtliga medlemmars närvaro.

18§ Följande ärenden ska alltid behandlas av ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd
 • Mötets beslutsmässighet
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av minst två (2) justerare
 • Val av två (2) rösträknare
 • Fasställande av dagordning
 • Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 • Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår
 • Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
 • Fråga för ansvarsfrihet för föregående års styrelse
 • Val av ordförande
 • Val av kassör
 • Val av ledamöter i styrelsen
 • Val av valberedning
 • Val av revisor(er)
 • Propositioner
 • Motioner
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Fastställande av budget
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

19§ Varje medlem innehar en (1) röst på årsmöte. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.

20§ Inför årsmöte har medlemmar, styrelsen, valberedning och revisorer rätt att inkomma med förslag, uttalanden och nomineringar.

21§ Nominerade till val och valda i val föreskrivna i stadgarna som är förrättade under årsmöte har närvaro-, yttrande-och förslagsrätt på årsmöte. Person nämnd i stadgarna eller person som innehar ett ämbete nämnt i stadgarna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på årsmöte.

22§ Medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmöte.

23§ Nominerad till stadgemässiga val eller person som för talan för en viss motion eller fråga har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i berörda frågor på årsmöte.

24§ Förslag till årsmöte som är styrelsen skriftligen tillhanda senast fjorton (14) dagar före ordinarie årsmöte är motion. Förslag från styrelse som är med i årsmöteshandlingar är proposition. Varje annat inkommet förslag inför och under ordinarie årsmöte är övrig fråga om det inte är uppenbart att frågan bör behandlas under annan punkt i dagsordningen. Medlemmar har rätt att nominera personer till val föreskrivna i stadgarna som är förrättade under årsmöte, de rubriceras ej som övrig fråga och får komma när som helst under eller inför årsmöte.

25§ Vid omröstning på årsmöte fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal avgörs slump med lika fördelad sannolikhet.

26§ Årsmöte har rätt att med två tredjedelars (2/3) majoritet utesluta medlemmar ur föreningen. För att upphäva uteslutningen krävs beslut utav årsmöte.

27§ Övriga frågor på årsmöte kräver två tredjedelars (2/3) majoritet för bifall.

28§ Årsmötesprotokollet ska vara justerat inom två (2) månader från mötets avslut, och innehålla

 • Årsmöteskallelsen med handlingar
 • Tidpunkt, datum och plats för öppnande och avslut
 • Godkända förslag
 • Vad som fastslagits under varje dagordningspunkt


Extrainsatt årsmöte

29§ Extrainsatt årsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.

30§ Om styrelsen så beslutar eller om revisor(erna) eller minst en femtedel (1/5) av medlemmarna så kräver, skall extrainsatt årsmöte utlysas av styrelsen eller revisor(er) inom (3) månader från beslut.

31§ Extrainsatt årsmöte är beslutsmässigt då kallelse och årsmöteshandlingar utgått till medlemmar, styrelseledamöter, revisor(er) och valberedning senast fjorton (14) dagar före mötet, med uppgift om tid och plats för det extrainsatta årsmötet samt då minst tio (10) medlemmar eller minst hälften av alla medlemmar är närvarande.

Styrelsen

32§ Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet, att utse firmatecknare, att verksamhetsplanen efterföljs, att lägga propositioner och att kalla till årsmöte. Verksamheten ska innefatta:

 • Ansvar till föreningslokal.
 • Att ordna kurser, tillställningar, sociala evenemang och tävlingar om intresse finns bland medlemmar.
 • Att ta emot och erbjuda stöd för potentiella och nya matematikintresserade elever vid Danderyds Gymnasium.
 • Inköp av olika slag om intresse finns bland medlemmar.

33§ I styrelsen ska minst fem (5) och max tio (10) ledamöter, en (1) ordförande och en (1) kassör finnas. Om styrelsen understiger det givna antalet måste extrainsatt årsmöte hållas för att utse nya styrelsemedlemmar.

34§ Valbar till styrelsen är medlem i föreningen. Styrelseledamot som ej är medlem i föreningen förlorar sin post tre (3) månader efter det att medlemskapet upphört om ej medlemskaps inleds.

35§ Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst sju (7) dagar före styrelsemöte och en majoritet av styrelsen är närvarande eller en majoritet av de styrelsemedlemmar som studerar vid Danderyds Gymnasium är närvarande.

36§ Vid omröstning i styrelsen fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas ordförandens utslagsröst och om så inte är möjligt slump med likafördelad sannolikhet.

37§ Styrelsemedlem ska vid avgång erbjudas ett skriftligt och undertecknat intyg med sittande styrelsemedlemmars underskrift om vad dennes uppdrag innefattat och under vilken period styrelsemedlemmen suttit i styrelsen.

38§ Styrelsemedlem har rätt att avgå tre (3) månader efter det att önskan om avgång skriftligt lämnats in till ordförande eller ersättare för ordförande. Styrelsebeslut kan förkorta uppsägningstiden. Om ordförande avgår måste en ersättare utses av styrelsen innan ordförande kan avgå. Styrelsemedlemmar avgår med direkt verkan om deras medlemskap upphör. Då ordförande avslutar sina studier på Danderyds Gymnasium beslutar Styrelsen om vem som övertar Ordförandeposten genom en intern omröstning.

Revisorer

39§ Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorernas uppgift är att granska föreningens räkenskaper samt handlingar och upprätta en revisionsberättelse. I revisionsberättelse skall finnas ett förslag till beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelse skall finnas medlemmarna tillhanda senast sju (7) dagar före ordinarie årsmöte.

40§ Ordinarie årsmöte utser inför varje verksamhetsår minst en (1) revisor. Revisor(erna) tillträder direkt efter årsmötet, och deras mandat sträcker sig till dess revisionsberättelsen är klar.

41§ Valbar till revisor är myndig person bosatt i Sverige och som ej är satt i konkurs eller invald i styrelsen för det verksamhetsår revisorsuppdraget gäller.

Valberedning

42§ Valberedningens uppgift är att nominera personer till val föreskrivna i stadgarna.

43§ Valberedning utses av årsmöte. Årsmötet utser minst en (1) valberedare.

44§ Valbar till valberedningen är medlem som inte sitter i styrelsen

45§ Valberedningen utser inom sig en sammankallande valberedare.

Medlemmar

46§ Medlem måste vara en (1) fysisk person.

47§ Medlemskap upphör i dessa fall:

 • på egen begäran,
 • en (1) vecka efter ordinarie årsmöte,
 • om medlem utesluts av årsmöte.

48§ Medlemskap inleds genom antingen:

 • inbetalning av medlemsavgift
 • genom egen begäran vid påbörjan av studier vid Matematikgymnasiet på Danderyds Gymnasium, om detta sker innan årsmötet det verksamhetår studierna påbörjas.

49§ Begäran om monetär ersättning för inköp åt föreningen skall inlämnas skriftligt till styrelsen senast ett (1) år efter att inköpet kommit föreningen tillhanda. Om begäran ej inskickats inom tidsramen anses inköpet som en donation om inte inköparen motsäger detta. Styrelsen har rätt att neka ersättning för inköp som ej anses vara i enlighet med föreningens syfte.

50§ Stadgekommentarer är beslutade tolkningar av stadgarna. Årsmöte, styrelsen och stadgeändring kan ändra kommentarerna. Stadgekommentarer som enbart hänvisar till stadgar som tagits bort ska även de tas bort.


Stadgekommentar

Stadgekommentarer är beslutande tolkningar av stadgar. Årsmöte, styrelse och stadgeändringar kan ändra kommentarerna.

1. Rubrikerna i stadgarna ingår ej i stadgarna utan är till för att lättare kunna ordna dem.

2. I stadgeparagraf fem (5): Jämställdhet och jämlikhet ingår i begreppet demokratiska principer

3. Med årsmöteshandling i stadgeparagraf sjutton (17) menas en handling som bör innehålla kallelse, dagordning, propositioner, motioner, stadgar samt praktiskt information. Inför ordinarie årsmöte bör årsmöteshandling även innehålla verksamhetsberättelser, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, förslag på verksamhetsplan, förslag på budget, förslag på medlemsavgift, nomineringar från valberedningen i val föreskrivna i stadgarna.

4. I stadgeparagraf två (2) är prioriteringen i ordningsföljd.

5. I stadgeparagraf arton (18) avses med ”Övriga frågor” de frågor som i stadgeparagraf tjugofyra (24) definieras som övrig fråga.

Den här artikeln är hämtad från http://alefwiki.se/index.php?title=Stadgar&oldid=12758