Nya stadgar

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Jag dumpar de nya renskrivna stadgarna här tills admin behagar låta någon lägga in dem i artikeln stadgar.

Stadgar för Matematikföreningen Alef Noll

Konstitutionella stadgar 1§ Föreningens namn är Matematikföreningen Alef Noll, förkortat Alef Noll.

2§ Föreningens syfte är:

att främja ungdomars intresse för matematik, att skapa en social mötesplats för matematikintresserade, att skapa en angenäm studiemiljö för matematikintresserade.

3§ Föreningen är religiöst och politiskt oberoende.

4§ Föreningen är ideell.

5§ Föreningen verkar i enlighet med demokratiska principer.

6§ Föreningen har sitt säte i Danderyds kommun, och är bunden till Danderyds Gymnasium.

7§ Föreningens verksamhetsår omfattar tiden första (1) augusti till trettioförsta (31) juli.

8§ Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med årsmöte eller extrainsatt årsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller styrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.

9§ Vid tolkning av dessa stadgar skall stadgeparagraf ett (1) till och med fjorton (14) ges överordnad betydelse gentemot varje annan stadgeparagraf. Stadgeändringskompetens 10§ För ändring av, eller tillägg till, stadgeparagraf ett (1) till och med fjorton (14) krävs att likalydande beslut antas, med två tredjedels (2/3) majoritet, av två (2) på varandra följande, ordinarie årsmöten. För ändring av, eller tillägg till, varje annan paragraf krävs att förslaget antas, med två tredjedels (2/3) majoritet, av årsmöte.

11§ Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, kan endast upptas till behandling av årsmöte om förslag därom uttryckligen angivits i årsmöteshandlingarna, i form av motion, eller om enhälligt årsmöte beslutar uppta förslaget.

12§ Förslag om föreningens upplösning får endast behandlas på ordinarie årsmöte och skall insändas skriftligt till styrelsen senast trettioförsta (31) maj året för årsmötet. Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen till årsmötet. Föreningen kan inte upplösas så länge minst en tiondel (1/10) av de röstberättigade på ordinarie årsmöte motsätter sig upplösningen.

13§ Vid föreningens upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas, varpå kvarvarande tillgångar skall gå till ett av årsmötet bestämt ändamål i enlighet med föreningens syfte.

14§ Till likvidatorer bör föreningens revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen i samband med föreningens upplösning. Årsmöte 15§ Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

16§ Ordinarie årsmöte skall hållas varje år tidigast första (1) september och senast trettionde (30) september, på tid och plats som styrelsen bestämmer.

17§ Ordinarie årsmöte är beslutsmässigt:

då kallelse utgått till medlemmar, revisorer och valberedning senast sju (7) dagar innan årsmötet med uppgift om tid och plats för det ordinarie årsmötet,
då årsmötesmöteshandlingar har sänts ut till medlemmar, revisorer och valberedning senast sju (7) dagar före det ordinarie årsmötet.

Minst tio (10) medlemmar eller minst hälften av alla medlemmarn är närvarande.

18§ Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie årsmöte:

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Mötets beslutsmässighet
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av minst två (2) justerare
Val av två (2) rösträknare
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår
Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
Val av styrelse
Val av valberedning
Val av revisor(er)
Fastställande av verksamhetsplan
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av budget
Motioner
Övriga frågor
Mötets avslutande

19§ Varje medlem innehar en (1) röst på årsmöte. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.

20§ Inför årsmöte har medlemmar, styrelsen, valberedning och revisorer rätt att inkomma med förslag, uttalanden och nomineringar.

21§ Person vald i stadgemässiga val på årsmötet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på årsmöte.

22§ Medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- samt rösträtt på årsmöte.

23§ Nominerad till stadgemässiga val eller person som för talan för viss motion eller fråga har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i berörda frågor på årsmöte.

24§ Förslag till årsmöte som är styrelsen skriftligen tillhanda senast fjorton (14) dagar före ordinarie årsmöte är motion. Varje annat inkommet förslag till ordinarie årsmöte är övrig fråga. Nominering till stadgemässiga val förrättade på årsmöte från annan än valberedning kan inlämnas under årsmöte.

26§ Vid omröstning på årsmöte fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal avgör slump med likfördelad sannolikhet.

27§ Årsmöte har rätt att med två tredjedelars (2/3) majoritet utesluta medlem ur föreningen. För att upphäva uteslutningen krävs beslut av årsmöte.

28§ Övriga frågor på årsmöte kräver två tredjedelars (2/3) majoritet för bifall. Extrainsatt årsmöte 29§ Extrainsatt årsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.

30§ Om styrelsen så beslutar eller om revisor(erna) eller minst en femtedel (1/5) av medlemmarna så kräver, skall extrainsatt årsmöte utlysas av styrelsen eller revisor(er).

31§ Extrainsatt årsmöte är beslutsmässigt då kallelse och årsmötesmöteshandlingar utgått till medlemmar, styrelseledamöter, revisor(er) och valberedning senast fjorton (14) dagar före mötet, med uppgift om tid och plats för det extrainsatta årsmötet samt då minst tio (10) medlemmar eller minst hälften av alla medlemmar är närvarande. Styrelsen 32§ Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet.

33§ Styrelsen utses inför varje verksamhetsår av årsmöte. Årsmötet utser minst fem (5) och max tio (10) ledamöter, en (1) ordförande samt en (1) kassör.

34§ Valbar till styrelsen är medlem i föreningen.

35§ Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst sju (7) dagar före styrelsemötet och en majoritet av styrelsen är närvarande.

36§ Vid omröstning i styrelsen fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas ordförandens utslagsröst och om så inte är möjligt slump med likfördelad sannolikhet.

37§ Styrelsen utser föreningens firmatecknare. Revisorer 38§ Revisorernas uppgift är att granska föreningens räkenskaper samt handlingar och upprätta en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen skall finnas ett förslag till beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen skall finnas medlemmarna tillhanda senast sju (7) dagar före årsmöte.

39§ Årsmötet utser inför varje verksamhetsår minst en (1) revisor. Revisor(erna) tillträder direkt efter årsmötet, och deras mandat sträcker sig till dess revisionsberättelsen är klar.

40§ Valbar till revisor är myndig person bosatt i Sverige och som ej är satt i konkurs eller invald i styrelsen för det verksamhetsår revisorsuppdraget gäller. Valberedning 41§ Valberedningens uppgift är att nominera komplett styrelse, komplett valberedning och revisor(er).

42§ Valberedningen utses av årsmöte. Årsmötet utser minst en (1) valberedare.

43§ Valbar till valberedningen är medlem.

44§ Valberedningen utser inom sig en sammankallande valberedare. Medlemmar 45§ Medlem måste vara en (1) fysisk person.

46§ Medlemsskap upphör i dessa fall:

på egen begäran, efter ordinarie årsmöte, om medlem uteslutes av årsmöte.

47§ Medlemsskap inleds genom inbetalning av medlemsavgift eller genom att påbörja studier vid Matematikgymnasiet på Danderyds Gymnasium, om detta sker innan årsmötet det verksamhetsår studierna påbörjas.


Stadgekommentarer

Stadgekommentarer är beslutade tolkningar av stadgar. Årsmöte, styrelse och stadgeändringar kan ändra kommentarerna.

1. Rubrikerna i stadgarna och numreringen (utöver stadga ett(1) tillochmed fjorton (14)) ingår ej i stadgarna, utan är till för att det ska vara lättare att hitta i dem.

2. I stadgeparagraf 5 (5): Alef Noll anser att jämställdhet och jämlikhet ingår i begreppet demokratiska principer.

3. Med årsmöteshandling i stadgeparagraf sjutton (17) skall förstås en handling som bör innehålla kallelse, dagordning, motioner, föreningens stadgar samt praktisk information. Inför ordinarie årsmöte bör årsmöteshandling även innehålla verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, förslag på verksamhetsplan, förslag på budget, förslag på medlemsavgift, förslag från valberedningen i stadgemässiga val.

4. I stadgeparagraf två (2) är prioriteringen i ordningsföljd.

5. I stadgeparagraf tjugoåtta (28) avses med ”Övriga frågor” de frågor som i stadgeparagraf tjugofyra (24) definieras som övrig fråga.

Den här artikeln är hämtad från http://alefwiki.se/index.php?title=Nya_stadgar&oldid=8160